Učební osnovy

Co se máme během čtvrté třídy naučit podle školních osnov: 

Český jazyk 4.ročník

 • nauka o slově, hlásková podoba slova, význam slova, slova jednoznačná, víceznačná, slova spisovná a nespisovná, slova stejného nebo podobného významu, slova citově zabarvená
 • stavba slova – kořen, předpona, přípona a koncovka
 • vyjmenovaná slova po b, f, l, m, p , s v, z
 • slovní druhy – ohebné, neohebné
 • vzory podstatných jmen
 • infinitiv sloves, určité slovesné tvary
 • stavba věty
 • věta jednoduchá, souvětí
 • spojovací výrazy v souvětí
 • podmět a přísudek
 • shoda podmětu s přísudkem
 • vlastní jména – zeměpisné názvy, jména ulic a jména států – jednoslovná

Matematika 4.ročník

Číselný obor 0 - 1 000 000 4. ročník

 • čtení a zápis čísel, číselná osa
 • zápis čísel v desítkové soustavě, počítání po statisících, desetitisících, tisících
 • porovnávání čísel do 1 000 000, řešení jednoduchých nerovnic
 • zaokrouhlování přirozených čísel na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky
 • písemné sčítání a odčítání čísel v daném oboru, sčítání a odčítání zpaměti: pouze čísla, která mají nejvýše dvě číslice různé od 0 např. 2 700 + 4 600
 • vztahy mezi sčítáním a odčítáním
 • násobení a dělení čísel v daném oboru, vztahy mezi násobením a dělením
 • pamětné násobení a dělení jednociferným číslem
 • písemné násobení jednociferným a dvojciferným činitelem, kontrola výpočtu
 • práce s kalkulačkou, provádění kontroly, odhady výsledků
 • písemné dělení jednociferným dělitelem, kontrola násobením
 • pořadí početních výkonů
 • komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
 • slovní úlohy na osvojené početní operace přirozených čísel
 • užívání závorek
 • diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády
 • římské číslice

Zlomky 4. ročník

 • celek, část, zlomek
 • čitatel, jmenovatel, zlomková čára
 • polovina, čtvrtina, třetina, pětina, desetina
 • porovnávání zlomků se stejným jmenovatelem (poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny)
 • jednoduché praktické slovní úlohy k určování poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny z celku

 

Geometrie 4. ročník

 • vzájemná poloha přímek v rovině, rovnoběžky, různoběžky, průsečík, kreslení a rýsování rovnoběžek a různoběžek, vyznačování průsečíku
 • délka lomené čáry
 • kolmice, kolmost, rýsování kolmice pomocí trojúhelníku s ryskou
 • kružnice, kruh, střed a poloměr kružnice, rýsování kružnice s daným středem a s daným poloměrem
 • osa souměrnosti, určování os souměrnosti, překládání papíru dle os souměrnosti, souměrné tvary
 • obvod jednoduchého obrazce (trojúhelník, čtverec, obdélník) sečtením délek jeho stran
 • obsah obdélníku a čtverce pomocí čtvercové sítě
 • jednotky obsahu
 • rovnoramenný trojúhelník, rovnostranný trojúhelník
 • souměrné útvary  ve čtvercové síti

Anglický jazyk

Záliby 4.ročník

 • nástroje
 • moje hračky
 • sloveso can

Sport 4.ročník

 • základní sportovní disciplíny
 • sloveso can v záporném tvaru

Domov  4.ročník

 • místnosti v domě, v bytě
 • domov
 • nábytek a vybavení domu, bytu
 • vazba there is/there are
 • členění bytu
 • běžné domácí činnosti

Jsem nemocný  4. ročník

 • zákaz pomocí don´t
 • lidské tělo
 • zdravý životní styl
 • ovoce a zelenina
 • jídlo a pití

Město 4.ročník

 • orientace ve městě a vesnici
 • obchody
 • předložky místa
 • předložky v, na, vedle
 • velikost, barva a poloha předmětů

Prázdniny 4.ročník

 • prázdniny
 • přítomný průběhový čas
 • sloveso to be

Počasí 4.ročník

 • příroda
 • kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce)

Škola 4.ročníkv

 • školní předměty
 • moje školní taška
 • hodiny
 • dny v týdnu
 • čísla 20-100
 • sloveso have got

Televize 4.ročník

 • televizní programy
 • sloveso like
 • pomocné sloveso do

Volný čas 4.ročník

 • aktivity ve volném čase
 • přítomný prostý čas (1. a 2. osoba j.č.)
 • pomocné sloveso do
 • dopis

Zvířata 4.ročník

 • druhy zvířat
 • přítomný prostý čas (3. osoba j.č.)

Předtím a dnes 4.ročník

 • prostý minulý čas
 • sloveso was, were
 • sloveso had

 

Přírodověda

Rozmanitost přírody

 • živá a neživá příroda
 • vzduch
 • sluneční záření
 • voda
 • půda
 • význam neživé přírody pro život
 • životní podmínky
 • jednoduché pokusy s živou a neživou přírodou
 • podzim v přírodě
 • zima v přírodě
 • jaro v přírodě
 • léto v přírodě
 • rizika spojená s ročními obdobími (požáry, záplavy, laviny, sucha, alergické reakce) a ochrana před nimi
 • rizika spojená se sezónními činnostmi
 • postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace)
 • základní části rostlin a jejich funkce
 • základní stavba těla živočichů, obratlovci – bezobratlí
 • životní potřeby různých druhů rostlin a živočichů, přírodní společenstva
 • práce s jednoduchými klíči a atlasy
 • rostliny a živočichové v okolí našich obydlí
 • domácí zvířata
 • rostliny a živočichové v lese
 • rostliny a živočichové na louce
 • rostliny a živočichové na poli
 • rostliny a živočichové vod a bažin
 • využití živé a neživé přírody pro potřeby člověka
 • vliv činnosti člověka na živou i neživou přírodu i na člověka samotného

Člověk a jeho zdraví

 • Životní podmínky člověka
 • denní režim
 • zdravá výživa
 • pitný režim
 • tělesná aktivita
 • osobní, intimní a duševní hygiena
 • prevence nemocí a úrazů
 • označování nebezpečných látek
 • první pomoc
 • integrovaný záchranný systém, správný způsob volání na tísňové linky
 • přenosné a nepřenosné nemoci
 • návykové látky, hrací automaty a počítač, závislost
 • odmítání návykových látek
 • nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií
 • etapy lidského vývoje (dětství, dospělost, stáří)
 • biologické a psychické změny v dospívání
 • bezpečné chování v silničním provozu
 • dopravní značky, bezpečnostní prvky

Vlastivěda

Místo, kde žijeme 4. ročník

 • domov, sídlo, obec – město, vesnice, okolní obce, krajina, plánek obce
 • minulost a současnost obce (města), význačné budovy, dopravní síť
 • místní krajina – její části, poloha v krajině
 • světové strany, směrová růžice, orientace v přírodě (kompas, buzola)
 • typy krajiny (lesnatá, zemědělská, průmyslová, rybničnatá, rovinatá, kopcovitá, hornatá)
 • mapa, různé druhy map (glóbus, atlas, autoatlas), vysvětlivky a značky, měřítko mapy, značky obcí na mapě, naše obec na mapě
 • okres, okresní město, instituce, úřady, školy, památky v našem okresu
 • kraj, region, sousední kraje, krajské město, krajské instituce, krajský úřad,
 • poloha ČR na mapě,státní hranice, sousední země
 • barvy na mapě, zemský povrch, nadmořská výška, nížiny, vysočiny, hory, vodstvo
 • základy státního zřízení a politického systému ČR , armáda ČR, korupce a obrana státu
 • státní symboly

Lidé kolem nás 4. ročník

 • vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné
 • hmotný a nehmotný majetek
 • rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti;  hotovostní a bezhotovostní forma peněz, způsoby placení
 • chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování
 • ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality
 • rizikové situace; rizikové chování, předcházení konfliktům
 • právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy

Lidé a čas 4. ročník

 • Měření dějinného času
 • Jednotky času, desetiletí, staletí, tisíciletí, letopočet, před naším letopočtem, časová osa
 • regionální památky – péče o památky, význam
 • Přehled - Starověk (zhruba do roku 500 n.l.),Středověk (do objevení Ameriky r. 1492),Novověk
 • Pravěk, lovci mamutů
 • Keltové a germáni na našem území  - Keltové na území Kokořínska, doba bronzová
 • Příchod Slovanů  - Staré pověsti české
 • Velká Morava – křesťanství, kníže Mojmír, Cyril a Metoděj, hlaholice, staroslověnština
 • Život za vlády Přemyslovců – středověk, vznik českého znaku, vznik měst, svatá Ludmila  a její pobyt na Mělníku, Přemysl Otakar II. a založení města Mělník
 • Nástup Lucemburků na český trůn – Země koruny české, Karel IV. a jeho vliv na místní region
 • Jan Hus a husitské války, Jan Žižka
 • Boj o českou korunu a nástup Habsburků – Jiří s Poděbrad, třicetiletá  válka
 • Doba temna, Jan Ámos Komenský
 • Život za vlády Marie Terezie a Josefa II. – nevolnictví, robota, germanizace, povinná školní docházka, reformy